Filosofi

Harmoni satt i system™ - Vår enkle formel for trygge kunder

 

 

I 2006 samlet en gruppe erfarne konsulenter seg med ønske om å avslutte den lange rekken av havarerte digitaliseringsprosjekt som gjennom årene hadde preget IKT-industrien. En kartlegging av bransjen avdekket at de fleste prosjekthavari, definert som overskridelse i tid og kostnad, gjerne i kombinasjon med dårlig kvalitet, hadde sterk sammenheng med partenes vilje og evne til å kommunisere og ta ansvar.

Det ble raskt klart for de involverte at det var nødvendig med en holdningsendring blant aktørene i bransjen for å bidra til høyere prosjektkvalitet. Sentralt stod ambisjonen om å utvikle en adferd basert på enkel og presis kommunikasjon, med formål å sikre effektiv samhandling og en tydeligere ansvarsdeling mellom leverandør og kunde.

Ambisjonen dannet grunnlaget for selskapet Accigo og et kundeløfte basert på fire enkle, men krevende prinsipper:

(1) Ansvar + (2) Virksomhetsforståelse = (3) Trygghet + (4) Maksimal avkastning

Rundt disse begrepene bygger vi Accigo og vårt verdigrunnlag «Harmoni – satt i systemTM». Vi vet at virksomheter som investerer tid og penger i digitalisering av sin virksomhet gjør det for å styrke sin konkurransekraft og øke sin lønnsomhet (4). Men vi forstår også at en virksomhet søker trygghet (3) i at disse investeringene faktisk gir ønskede gevinster. Vår forretningsmodell bygger på at vi som leverandør tar vår del av ansvaret (1) og sikrer nødvendig kompetanse (2) for at din virksomhet skal lykkes med prosjektet. Men kanskje enda viktigere for oss er det at din virksomhet får realisert formålet med investeringen, og slik bidrar til sikre arbeidsplasser og fornøyde eiere.

 

Kontakt oss